فارسیEnglish

مسابقات قرآن و معارف

فایل ضمیمه را دانلود کنید

فایل های ضمیمه :

مسابقات فرهنگی هنری

شیوه نامه مسابقات فرهنگی و هنری

در سال تحصیلی 95-1394

موضوعات در دو بخش : 1- اختصاصی     2- آزاد

1-      اختصاصی: با عنایت به نامگذاری سال 1394 از سوی مقام  معظم رهبری( مدظله العالی):

·         ((بهنظرشماهمدلیوهمزبانیدولتوملتبزرگماچهنقشیدرروندتوسعهوپیشرفتکشورخواهدداشت؟))

2-      آزاد: )موضوعاتی که مدارس می توانند در برگزاری مسابقات استفاده نمایند)

·         نقش فعالیت های فرهنگی ،هنری در بهبود روابط اجتماعی وانتقالفرهنگاسلامیازمنظرقرآنکریم

·         تکریمواحترامبهوالدین،معلمانورعایتحقوقهمنوعانازمنظرسجایایاخلاقیوسیرهعملیائمهمعصومین)ع(

·         راههایحفاظتوبهرهبرداریازمنابعزیستمحیطیبرایرسیدنبهتوسعهوترقیکشور

·         وظایفونقشدانشآموزاندرتقویتفرهنگحمایتازتولیدملیومصرفکالاهایایرانی

·         دستاوردهایتوجهبهتقویتوتوسعهیفرهنگایمنیدرحملونقلبرایعموممردمجامعه

·         ایجادحسمسئولیتپذیری،رعایتحقوقفردیواجتماعیهمنوعانخوددرمحلتحصیلوزندگی

·         جامعهعاریازخشونتوتوأمباصلحوآرامشوانساندوستیراچگونهمیتوانباخلقزیباترینآثارهنریتوصیفکرد.

تبصره : ارائه آثار در موضوعات فوق از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهد بود .

رشته مسابقات:

·        ادبی و پژوهشی )شعر،داستان،نقدادبی،کتابخوانی،مطالعهوتحقیق،مشاعره(

·        رسانه و فضای مجازی) نشریهیالکترونیکی،وبلاگ،بازیهایرایانهای(

·        هنرهای آوایی)سرودهمگانی،سرودگروهی،همسرایانامورتربیتی،تکخوانی،تکنوازی،همنوازی (

·         هنرهاینمایشیوفیلمکوتاه)نمایشصحنهای،  نمایشعروسکی،نمایشنامهخوانی،نقالیوفیلمکوتاه (

·        هنرهای دستی و تجسمی)قالی بافی جاجیم بافی گلیم بافی )

·        هنرهای دستی (خوشنویسی-نگارگری-طراحی-مشبک سفالگری-منبت-و...)

·        هنرهای معاصر(عکاسی-نقاشی خط کاریکاتور-و....)

 دانش آموزان و علاقمندان به شرکت در این مسابقات ، تا 25 آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دفتر دبیرستان تحویل دهند.

منبع مسابقه صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه