فارسیEnglish

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان  در سال تحصیلی 96-95:

 1-آقای رحمت اله عمادی

2-آقای ابوالفضل نوروزی

3- آقای علی رفیعی

4- سرکار خانم حاجیان

5- آقای محمد علی روح الهی